Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2009
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  czerwiec 2012

Związek jest na etapie tworzenia nowej strony internetowej związku, która z założenia projektowego ma spełniać wymogi dostępności określone w ustawie. Planowany czas zakończenia prac nad stroną 31.12.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • strona nie posiada formularzy
  • strona nie używa plików Cookies w przeglądarce
  •  wszystkie publikowane filmy zawierają datę publikacji opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • na dzień publikowana Deklaracji Związek jest na etapie tworzenia nowej strony internetowej związku, która z założenia projektowego ma spełniać wymogi dostępności określone w ustawie. Planowany czas zakończenia prac nad stroną 31.12.2020 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Cichoń, e-mail: r.cichon@wisloka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 13 4437 020. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Towarowa 29, II piętro

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Towarowej.

Do wejścia prowadzi bezpośrednio chodnik.

Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Szerokość drzwi wejściowych na parterze przed schodami jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę, proszone są o telefoniczny kontakt z Sekretariatem Związku pod numerem 1344370-20. Pracownik kompetentny w danej sprawie zejdzie na parter do osoby niepełnosprawnej w celu załatwienia jej sprawy.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku  jest parking na którym nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Związek nie oferuje możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Koordynator ds dostępności

Informujemy, że na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.1062) Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki powierzył Pani Sylwi Marszałek pełnienie funkcji koordynatora do spraw dostępności w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działalności Związku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe:

Koordynator do spraw dostępności - Joanna Myśliwiec

tel. 13 443 70 21
e-mail: j.mysliwiec
@wisloka.pl

adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło
doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło 

 

Informacje dodatkowe