Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r.  Poz. 1429 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

 

Wniosek należy dostarczyć do Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki osobiście, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poprzez ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres biuro@wisloka.pl).

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 


 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.