Uchwała Nr   XIV/13/2016

Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

z dnia   09.11.2016 r.

 

 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Na podstawie § 7 ust. 1 i ust. 3  Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 1021 z dnia 16 marca 2016r. ), Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin organizacyjny wraz ze strukturą organizacyjną Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w brzmieniu jak Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/7/06 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 31.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z późn. zm.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin Organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Informację opublikował:Jan Zegarowski
Data publikacji:05.06.2020 13:01
Informację aktualizował:Jan Zegarowski
Data aktualizacji:05.06.2020 13:01