KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle ul. Marii Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, adres email: biuro@wisloka.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, odpowiedniego do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Marii Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, e-mail: iod@wisloka.pl, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło 

3.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: wypełnianie obowiązków ciążących na administratorze, realizacji umów zawartych z kontrahentami Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarza się na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

4.  Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: · art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, · art. 6 ust. 1, lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, · art. 6, ust. 1, lit. b RODO zawartych umów · art. 6, ust. 1, lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody.

5.  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, np. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

7.  W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia (art. 15 – 21 RODO):
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
· dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
· osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
· dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
· dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
· osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
· przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
· administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
· osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
· przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
· przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
· zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
· przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.  Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.

11. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czyli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna
Podmiot udostępniający informację:Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Informację opublikował:Jan Zegarowski
Data publikacji:25.05.2018 22:44
Informację aktualizował:Jan Zegarowski
Data aktualizacji:29.03.2022 19:15